วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมงาน GSB Innovation Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up
👉 ภายในงาน..โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการฯ และผลงานของนักศึกษา จากการแข่งขัน Research to market (R2M) จัดแสดงนิทรรศการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และรองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *