วันที่ 9 ธันวาคม 2562
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
และ แผนงานบ่มเพาะธุกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ทั้งนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภายในและภายนอก ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้ประกอบการทุกท่าน นำเสนอโครงการ กับทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

S__10223738

S__10223737

S__10223736

IMG_6244

55363

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *