โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ NSP Conference Hall D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *