โครงการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
“ประเภทเซรั่มและเจลสำหรับผู้ประกอบการ”
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรเเละอาหาร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *