โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2018)
ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม Meeting 1 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค
***ผลการแข่งขัน R2M 2018 มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PHYSICS PSRU
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Next G
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Smart Car park
โดยทั้ง3ทีมจะได้เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *