ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ Research to Market (R2M) 2018 ระดับมหาวิทยาลัย
ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Research to Market (R2M) 2018 จะต้องมีคุณสมบัติ คือ
1.นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1-4 คละรวมกัน 1 ทีม และต้องประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 2 สาขาวิชาขึ้นไป ทีมละ 3 – 5 คน
2.อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ประกอบการ หรือที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรม จำนวน
ทีมละ 1 หรือ 2 คนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
3.เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่นำมาประกวดต้องมีผลงานวิจัยรองรับหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เบอร์โทรศัพท์ 064 – 0191411
E-mail: pisan.n@psru.ac.th
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/…/1MvYKL7uJvpIHwRSJ5dBm_586aWU–yy…

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *