คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการฯ
และ ผศ.ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *