วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย ณ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ (คึดฮอด) จ.ลพบุรี
2. บริษัท งามศิลป์ไทย จำกัด จ.ลพบุรี
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่องเฮิร์บ จ.ลพบุรี
4. บริษัท มะแมกรุ๊ป 2016 จำกัด จ.ลพบุรี
5. ราชันต์ออแกนิคฟาร์ม จ.ชัยนาท
6. ร้านตำเอาวส์ จ.พิจิตร

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *