วันที่ 23 มิถุนายน 2563
รศ.บุษบา หินเธาว์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563
โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับทีมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *