วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M) สำหรับนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน   ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้อง 304/1 ชั้น 3 ตึกพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *