วันที่ 15 กันยายน 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อวน.)
นำโดย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายคุณชาติ วิภาสวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองและผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่การผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. บานาน่า เพื่อขอรับมาตรฐาน อย.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. บานาน่า เป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับทาง อวน. ซึ่งแผนงานนี้จะช่วยยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจต่อไป

ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.พี. บานาน่า ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

#ScienceParkPSRU

#IncubationPlatform

#APbanana

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *