วันที่ 21 กันยายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (อวน.)
นำโดย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาซีอิ๊วหมักเสริมโปรตีนถั่วเขียว แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริษัท บางกอกฟลาวด์ จำกัด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *