วันที่ 29 กันยายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการจัดการ Big Data แบบ Data Visualization ด้วย Google Data Studio” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรในหน่วยภาครัฐและเอกชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ทักษะ และแนวความคิด ที่จะไดนำไปพัฒนาต่อยอดในองค์กรของท่านต่อไป
ณ ห้องอยุธยา ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
https://bit.ly/3igzyOA

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *