วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช, อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา, อาจารย์มลวิภา เมืองพระฝาง และนักศึกษาที่เข้ารอบในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ระดับมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ทีม ได้แก่

ทีม Touchless Thermo Scan

ทีม RP – Detect

ทีม AFE Harvester

เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research To Market: R2M 2020) ณ อาคาร E-Park ชั้น 5 ห้องคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันในระดับภูมิภาค ในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *