วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563

เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เข้าร่วมกิจกรรม SiBB Khowledge Sharing ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการโครงการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย การแชร์ประสบการณ์ “ขอนแก่นเมือง Smart City” พร้อมทั้งกิจกรรมการเยี่ยมชม​การจัดการเมือง​ ของ​ The Wall Creative Community

#MHESI
#SiBB
#ScienceParkPSRU

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *