เมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2 ด้านการทำ Content และระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) เพื่อให้ผู้ประกอบการกำหนดเป้าหมายของลูกค้าที่แท้และ สร้างสื่อเพื่อตอบโจทย์กับผลิตภัณท์ที่ต้องการขาย โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของ และการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการแข่งขันเริ่มสูงขึ้นในทุกวัน จึงต้องการให้ผู้ประกอบการ มีความพร้อมทางด้านการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ยุค Digital Marketing

สำหรับผู้ประกอบที่สนใจต้องการคำปรึกษาสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โทร. 055 267 000 ต่อ 8734

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *