สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ (School of Public Policy) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง (Innovation Index for Inclusive, Sustainble and Connected City: ISC)” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินศักยภาพตนเองถึงศักยภาพด้านระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึ่งหมายถึงการแสดงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ตัวแสดงสำคัญในเมืองตระหนักว่าการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลทั้งการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

โดยในวิดีโอจะแสดงให้เห็นถึงดัชนีที่ใช้วัดเมืองนวัตกรรม พร้อมทั้งบอกประโยชน์ในการใช้ ISC ในการประเมินศักยภาพของเมืองตัวเอง และตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ ISC และ คู่มือแนวทางการใช้ดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง


#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI
#NIA
#ScienceParkPSRU

ดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ (School of Public Policy) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง (Innovation Index for Inclusive, Sustainble and Connected City: ISC)” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินศักยภาพตนเองถึงศักยภาพด้านระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึ่งหมายถึงการแสดงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ตัวแสดงสำคัญในเมืองตระหนักว่าการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลทั้งการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยในวิดีโอจะแสดงให้เห็นถึงดัชนีที่ใช้วัดเมืองนวัตกรรม พร้อมทั้งบอกประโยชน์ในการใช้ ISC ในการประเมินศักยภาพของเมืองตัวเอง และตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของ ISC

โพสต์โดย SciencePark PSRU เมื่อ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020

คู่มือแนวทางการใช้ดัชนีวัดศักยภาพของเมือง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ : NIA (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ (School of Public Policy) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนา “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง (Innovation Index for Inclusive, Sustainble and Connected City: ISC)” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินศักยภาพตนเองถึงศักยภาพด้านระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึ่งหมายถึงการแสดงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ตัวแสดงสำคัญในเมืองตระหนักว่าการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลทั้งการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการเชิงเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันคู่มือแนวทางการใช้ดัชนีวัดศักยภาพของเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ทั่วถึง ยั่งยืน และเชื่อมโยง

โพสต์โดย SciencePark PSRU เมื่อ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *