วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมติดอาวุธ Incubator ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ WebEx ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *