ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์

เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท

– คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ซึ่งต้องเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Certified Incubator)

ผู้สนในสมัครโปรแกรม IDEA ได้ที่ https://forms.gle/QmRgRpLhF5zbFD2B7

2. โปรแกรม Prove of Concept (POC) ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000-1,500,000 บาท

– คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

ผู้สนใจสมัครโปรแกรม POC ได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.)

โทร : 055 267 000 # 8734

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *