วันที่ 19 ธันวาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *