วันที่ 21 ธันวาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิดการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” ภายใต้โครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *