วันที่ 21 ธันวาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้การจัดแข่งขัน “Pitching Idea for Business” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวรายงาน

โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่านได้แก่
1. คุณนัยนา เปลี่ยนผัน นักพัฒนานโยบาย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2. คุณธนนรินทร์ โตป่าเตย บริษัท มาดามฟิน จำกัด
3. คุณชนินทร์ ทรงเมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
4. คุณอัยการ คงเปี่ยม ประธานกลุ่มการค้าพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
5. คุณสรรทราย สุทธินนท์ หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยี กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยผลการแข่งขันทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม Easy Comt
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม RB sensor
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมข้าวใจ๋
ทีมรางวัลชมเชยได้แก่ ทีม C-Ac (ne) และทีมน้ำพริกแม่ทองเอก
ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *