วันที่ 22 ธันวาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *