วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( Entrepreneurial Ecosystem Development ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม กระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมและคัดเลือก พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกครั้งนี้ได้แก่

1. คุณอัยการ คงเปี่ยม ประธานกลุ่มการค้าพาณิชย์พิษณุโลก

2. นายกฤษณ์ สายสอน ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME จ.พิษณุโลก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ พลนอก อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีผู้ประกอบการและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจ มาให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 3 ทีม จะได้เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านธุรกิจ ได้รับเงินสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 100,000 บาท โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่

1. Tech Money

2. Healthy Streamed Bun

3. Scent OF Kasalong

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการอบรมและคัดเลือกในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ

ส่วนรูปกิจกรรม​ติดตามได้ทางเพจ​ SciencePark Psru ในลำดับต่อไปค่ะ​ 🙏 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *