วันที่ 27 มกราคม 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมนำเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ 2564 : ประเภทสุขภาพและการแพทย์

โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการพยาบาล เข้าร่วมนำเสนอจำนวน 2 ทีม ได้แก่

1. ทีม Endless care

2. ทีม Modern Innovation

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *