วันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับผู้ประกอบการ แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรและการนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม ผ่านทาง VDO Conference (zoom)

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอาง มาบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การสกัดสารเบื้องต้น การตั้งสูตรตำรับ การใช้เทคโนโลยีฟรีซดราย และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. ผศ. ดร.เฉลิมพร ทองพูน อาจารย์ประจำสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. อาจารย์จิรศิต อินทร อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

3. อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ประสาขาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4. นางสาวศรัณญา สอนมณี นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะครั้งนี้มีผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเข้าร่วมพัฒนาทักษะจำนวน 11 คน ได้รับความรู้อย่างมากมาย อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมทางอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันก่อนเข้าร่วมกิจกรรม มีการแจกหน้ากากอนามัย และมีเจลแอกอฮอล์บริการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *