วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับดำเนินโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณสมนึก ศรลัมพ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรศุกภนิมิตหนองยายดา จำกัด ในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสร้างเรื่องราวของแบรนด์ (Story Telling) ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *