อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คืออะไร

เป็นเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผลักดันให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในเขตภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นแม่ข่าย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รูปแบบการดำเนินงานในการให้บริการแบ่งออกเป็น 4 แผนงาน (platforms) ได้แก่

  1. แผนงานการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service platform) เป็นการใช้ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงพัฒนาเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนความเชี่ยวชาญชำนาญที่มีอยู่แล้วในระดับหนึ่งให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า กลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีรูปแบบการให้บริการ ได้แก่

1) ห้องปฏิบัติการและการทดสอบ

2) บริการออกแบบนวัตกรรม

3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม

4) ฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5) สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม

  1. แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) และ Research to Market (R2M) ทำหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นระบบและครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการใหม่โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐาน ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระยะแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีโอกาสรอดสูงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีทิศทาง

กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยี มีขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่จนสามารถจัดตั้งธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-Off) ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการนอกจากนั้นในกระบวนบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด (Upscale) ของกิจการ หรือเร่งการเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration) โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม

  1. แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC) ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง
  2. แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการทำการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่เป็นการวิจัยตามปัญหาหรือโจทย์วิจัยของภาคเอกชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในงานวิจัยอย่างแท้จริง การวิจัยร่วมระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) และพร้อมที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ภาคเอกชนต้องมีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้นทั้งในด้านการร่วมทุนและการดำเนินงานวิจัย โดยคาดหวังว่าผลการวิจัยนั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังต้องสามารถส่งเสริมศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

การให้บริการอื่นๆ
– โครงการพัฒนา Tech-based Startup ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย (TESNet)
– โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: สวทช.)
– โครงการต่อยอดความคิด สร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B)