All posts by saengthean

29Jan/19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ คุณตะเพียน ท่าผา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ในการเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่า

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ คุณตะเพียน ท่าผา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ในการเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่า และมีโอกาสนำขนมเทียนไปถวายและยังมีรับสั่งให้นำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าอีกด้วย ซึ่งขนมเทียนดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่พัฒนาภายใต้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตขนมเทียนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยมี อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นหัวหน้าโครงการ

11Jan/19

ประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ชิงรางวัลสูงสุด 200,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร ชิงรางวัลสูงสุด 200,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 **สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://createc.most.go.th/node/1574

09Jan/19

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และ แผนงานบ่มเพาะธุกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และ แผนงานบ่มเพาะธุกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภายในและภายนอก ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้ประกอบการทุกท่าน นำเสนอโครงการ กับทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

21Dec/18

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน GSB Innovation Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน GSB Innovation Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up 👉 ภายในงาน..โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการฯ และผลงานของนักศึกษา จากการแข่งขัน Research to market (R2M) จัดแสดงนิทรรศการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และรองศาสตราจารย์Read More…

15Dec/18

กิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019″ วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก โดยในครั้งนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019” จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพิ่มองค์ความรู้เรื่อง Branding ให้แก่บุคลากรอุทยานฯ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งนำชมความก้าวหน้าการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการเยี่ยมชมผู้ประกอบการเทคโนโลยี บริษัท ไก่ดาเซิงหวาย โปรดักส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพร บานาน่า เพื่อให้เกิดแนวคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจนนำไปปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

14Dec/18

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก

30Nov/18

เปิดรับสมัครอาจารย์และทีมนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus” ประจำปี 2562

🖋️คุณสมบัติ  1. อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อย 1 ท่าน 2. นักศึกษาทีมละ 7-10 คน มีความหลายหลายขององค์ความรู้ ( เช่น ด้านการจัดการ บัญชีการเงิน การตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ) 3. มีกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน ที่ต้องการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น *** รับสมัครถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือRead More…

30Nov/18

1 ในผลงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสำเร็จ School one ที่ต่อยอดมาจาก Research to market โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1 ในผลงานชิ้นโบแดงที่ประสบความสำเร็จ (School one) ที่ต่อยอดมาจาก Research to market โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราชและทีมนักศึกษา..สู่งานสัมนา “ก้าวสู่ Smart School ในยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ห้อง Grand Convention Hall ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม