All posts by scipark

04Aug/20

ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่ามีขอบเขตการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง พร้อมกันนี้ได้ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแนะนำช่องทางการจำหน่ายในเบื้องต้นด้วย โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เข้าพบผู้ประกอบการ 2 ราย จาก จังหวัดกำแพงเพชร คือ 1. บริษัท ธนพลออร์ชาร์ดRead More…

23Jul/20

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M) สำหรับนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน   ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้อง 304/1 ชั้น 3 ตึกพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22Jul/20

อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาด ด้านการทำการตลาดออนไลน์

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ด้านการทำการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI Business Incubation) เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการขายและการตลาด โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เริ่มมีการทำการตลาดในช่องทางออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายของ และการทำโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และการแข่งขันเริ่มสูงขึ้นในทุกวัน จึงต้องการให้ผู้ประกอบการ มีความพร้อมทางด้านการทำการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสู่ยุคการตลาดดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบที่สนใจต้องการคำปรึกษาสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โทร. 055-267-000 ต่อ 8734Read More…

16Jul/20

รศ. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 รศ. ดร. คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงานประชุมสมัชชา “BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)Read More…

29Jun/20

ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รศ.บุษบา หินเธาว์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับทีมผู้บริหารและคณะทำงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงและแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

23Jun/20

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย ณ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ (คึดฮอด) จ.ลพบุรี 2. บริษัท งามศิลป์ไทย จำกัด จ.ลพบุรี 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่องเฮิร์บRead More…

06Jun/20

ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​

วันที่ 5 มิถุนายน​ 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​ โดย​มี คุณบัณฑิตา​ ใจวิสุทธิ์​หรรษา​ จากบริษัท​ โอเมก้า​ 369​ แอนด์​ไลโคปีน​ จำกัด​ เข้าร่วมประกวดประเภทนักธุรกิจ​นวัตกรรม​ และคุณจงรักษ์ใจ​ ชื่นจิตร​ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม​เห็ด​หลินจือ​ บ้านราชพฤกษ์​ พิษณุโลก​ ซึ่งมีการนำเสนอแบบ​ Online pitching ผ่านโปรแกรม​ ZOOM ณ​Read More…

05Jun/20

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดชัยนาทและพิจิตร

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการ 2 ราย คือ ราชันต์ออแกนิคฟาร์ม จังหวัดชัยนาท และร้านตำเอาวส์ จังหวัดพิจิตร

01Jun/20

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ประกวดการทำแผนธุรกิจในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ประกวดและแข่งขัน วันที่ 26 สิงหาคม 2563 และคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Boot CampRead More…

01Jun/20

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ราย ณ จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ (คิดฮอด) 2. บริษัท งามศิลป์ไทย จำกัด 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่องเฮิร์บ 4.Read More…