21Mar/19

กิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อ​ย​ โครงการออมสินยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ พลัส​ ประจำปี​2562​

20​ มีนาคม​ 2562​ โครงการอุทยานวิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ได้รับเกียรติ​จาก​ ดร.เพียรพิณ​ ก่อวุฒิพงศ์​ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย​และแผนและจัดการทรัพย์​สิน​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ​ คุณสมพร เส็งพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก​ 1​ และคณะ​ ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อ​ย​ โครงการออมสินยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ พลัส​ ประจำปี​2562​ ณ​ ห้อง​ Meeting​ 1​ ชั้น​ 4​ อาคารสำนักวิทยบริการและ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​ โดย​มีนักศึกษา​เข้าร่วมโครงการ​ จำนวน​ 7​กลุ่ม​ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร​และอาหาร​ คณะวิทยาการจัดการ​ คณะ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​Read More…

21Mar/19

อวนร่วมกับ​ ธนาคารออมสิน​ ​ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อ​ย​ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น​พลัส ประจำปี​ 2562

อุทยานวิทยาศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ร่วมกับ​ ธนาคารออมสิน​ ​ จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการย่อ​ย​ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น​พลัส ประจำปี​ 2562​ โดยช่วงเช้าเป็นบรรยาย​การดำเนินโครงการฯและการให้ความรู้ทางการเงิน​ โดย​ คุณดำหลิ ตันเยี่ยน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร​คารออมสิน​ ภาค​ 7​ หน่วยสถาบันการเงินชุมชน​ ณ​ ห้อง​ Meeting​ 1​ ชั้น​ 4​ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี​สารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​พิบูล​สงคราม  

21Mar/19

อวน. มรพส. เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ NSP Conference Hall D206 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)  

21Mar/19

อวน. มรพส.เข้าร่วมงานสัมมนา The 2nd International Forum and Open Innovation

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานสัมมนา The 2nd International Forum and Open Innovation: Thailand Regional Science Parks and Latin America Connect “Prospective Science, Technology and Innovation Collaboration with Pacific Alliance MemberRead More…

29Jan/19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ คุณตะเพียน ท่าผา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ในการเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่า

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ คุณตะเพียน ท่าผา วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านขนมไทยบ้านบางพยอมใต้ ในการเข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปนวัตวิถีบ้านวังส้มซ่า และมีโอกาสนำขนมเทียนไปถวายและยังมีรับสั่งให้นำไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าอีกด้วย ซึ่งขนมเทียนดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่พัฒนาภายใต้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตขนมเทียนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยมี อาจารย์สุรินทราพร ชั่งไชย สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นหัวหน้าโครงการ

09Jan/19

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และ แผนงานบ่มเพาะธุกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมเพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอโครงการ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) และ แผนงานบ่มเพาะธุกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดให้เป็นไปตามข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากทั้งภายในและภายนอก ที่ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้ประกอบการทุกท่าน นำเสนอโครงการ กับทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

21Dec/18

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน GSB Innovation Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน GSB Innovation Club ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up 👉 ภายในงาน..โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นำผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการฯ และผลงานของนักศึกษา จากการแข่งขัน Research to market (R2M) จัดแสดงนิทรรศการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และรองศาสตราจารย์Read More…

15Dec/18

กิจกรรม”แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019″ วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก โดยในครั้งนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019” จัดขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพิ่มองค์ความรู้เรื่อง Branding ให้แก่บุคลากรอุทยานฯ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งนำชมความก้าวหน้าการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการเยี่ยมชมผู้ประกอบการเทคโนโลยี บริษัท ไก่ดาเซิงหวาย โปรดักส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประทานพร บานาน่า เพื่อให้เกิดแนวคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันจนนำไปปรับใช้และพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแต่ละแห่งให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

14Dec/18

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมงาน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก