04Aug/20

ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุติมา เลิศลักษมี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(อวน.) และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่ามีขอบเขตการดำเนินงานในเรื่องใดบ้าง พร้อมกันนี้ได้ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแนะนำช่องทางการจำหน่ายในเบื้องต้นด้วย โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เข้าพบผู้ประกอบการ 2 ราย จาก จังหวัดกำแพงเพชร คือ 1. บริษัท ธนพลออร์ชาร์ดRead More…

23Jul/20

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market : R2M) สำหรับนักศึกษาที่สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดและแข่งขัน   ทั้งนี้มีน้อง ๆ นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป็นจำนวนมาก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้อง 304/1 ชั้น 3 ตึกพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

23Jun/20

ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด 6 ราย ณ จังหวัดลพบุรี, จังหวัดชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ (คึดฮอด) จ.ลพบุรี 2. บริษัท งามศิลป์ไทย จำกัด จ.ลพบุรี 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่องเฮิร์บRead More…

06Jun/20

ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​

วันที่ 5 มิถุนายน​ 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวดงาน​ NSP​ Innovation​ Awards​ 2020​ โดย​มี คุณบัณฑิตา​ ใจวิสุทธิ์​หรรษา​ จากบริษัท​ โอเมก้า​ 369​ แอนด์​ไลโคปีน​ จำกัด​ เข้าร่วมประกวดประเภทนักธุรกิจ​นวัตกรรม​ และคุณจงรักษ์ใจ​ ชื่นจิตร​ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ม​เห็ด​หลินจือ​ บ้านราชพฤกษ์​ พิษณุโลก​ ซึ่งมีการนำเสนอแบบ​ Online pitching ผ่านโปรแกรม​ ZOOM ณ​Read More…

05Jun/20

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดชัยนาทและพิจิตร

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการ 2 ราย คือ ราชันต์ออแกนิคฟาร์ม จังหวัดชัยนาท และร้านตำเอาวส์ จังหวัดพิจิตร

01Jun/20

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ แผนงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดำเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ (Product Transform) ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมทำกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ไปพบผู้ประกอบการทั้งหมด 4 ราย ณ จังหวัดลพบุรี ดังนี้ 1. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาหมอ (คิดฮอด) 2. บริษัท งามศิลป์ไทย จำกัด 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่องเฮิร์บ 4.Read More…

23Mar/20

ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ วันที่ 19-20 มีนาคม 2563

วันที่ 19-20 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม ลงพื้นที่ติดตามสถานประกอบการ ของผู้ประกอบการภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมสถานประกอบการพร้อมให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการดำเนินงาน โดยวันที่ 19 มีนาคม 2563 ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และในช่วงบ่าย เข้าลงพื้นที่ ณ บริษัท โอเมก้า 3.6.9. แอนด์ไลโคปีน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรRead More…

23Mar/20

เลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​ ธนาคารออมสิน จึงมีความประสงค์ ขอแจ้งเลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เตรียมงานไว้แล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม 086 406 8387 (เจี๊ยบ)

18Mar/20

แจกเจลล้างมือหน่วยงานภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม

วันที่ 18 มีนาคม 2563 อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม (อวน.)​ ร่วมกับ บริษัท ดับบิวแอลดี​ แลบบอราทอรีส์​ จำกัด​ จัดทำเจลล้างมือแจกหน่วยงานภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม จากเหตุการณ์ตอนนี้ที่มีโรคระบาดโควิด-19 (covid-19) อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม โดย รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ได้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคระบาดในครั้งนี้ จึงได้ให้ทาง อวน. จัดทำเจลล้างมือแจกบุคลากรภายในมหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้    

18Mar/20

ศึกษาดูงาน บริษัท บี โปรดักส์ อินดรัสตรี้ จำกัด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมผู้ประกอบการภายใต้แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บี  โปรดักส์ อินดรัสตรี้ จำกัด จังหวัดลำพูน โดยมี คุณศิริพร ตันติพงษ์  ให้การตอนรับ โดยในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ให้มีความหลากหลาย และแนวคิดในการทำธุรกิจในประสบผลสำเร็จ รวมถึงการเยี่ยมชมร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ