15Jan/21

เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ Ideation Incentive Program (IDEA) สนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท และระดับ Incubator Incentive Program (POC)Read More…

14Jan/21

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล (U Power Digital Idea Challenge : Season 5) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ สนใจสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/35ELsylRead More…

09Dec/20

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงินและธุรการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงินและธุรการ) จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้น 2 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 055 267 000 ต่อ 8734, 064 019 1411, 080 086 9882

08Dec/20

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร 1. โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA) : ทุนมูลค่า 100,000 บาท – คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEARead More…

22Sep/20

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Business Brotherhood

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ผู้เข้ารอบ 5 ทีม มีรายชื่อดังต่อไปนี้ – ทีม Easy Comt – ทีม RB sensor – ทีม C – Ac(ne) – ผู้ประกอบการข้าวใจ๋ – ผู้ประกอบการน้ำพริกคุณนายเฌอ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 5 ทีมด้วยนะคะที่ผ่านการคัดเลือก ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการRead More…

05May/20

ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

     รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมไทยให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงกว้าง ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ประเทศไทย และผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม      การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านสื่อและการสื่อสาร ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันนวัตกรรมแห่งชาติ (5 ตุลาคม) ทั้งนี้ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่Read More…

28Apr/20

เปิดรับสมัครการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดกิจกรรม “SiBB Global Connect” ซึ่งเป็นการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ (Inter Pitching Contest) ในกลุ่ม Digital for Lifestyle และ Digital for Quality of Life ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่าง กิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563Read More…

25Mar/20

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สนับสนุนมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงมีนโยบายให้บุคลากร ปฏิบัติงานในที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 10 เมษายน 2563 ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 064 0191 411 อีเมล์ : sciencepark@psru.ac.th Facebook Fanpage : ScienceParkPsru IDRead More…

23Mar/20

เลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โครงการออมสิน​ยุ​วพัฒน์​รักษ์​ถิ่น​ ปี​ 2563​ ธนาคารออมสิน จึงมีความประสงค์ ขอแจ้งเลื่อนการนำเสนอโครงการย่อย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ต้องขออภัยอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่ได้เตรียมงานไว้แล้ว หากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูสงคราม จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามเพิ่มเติม 086 406 8387 (เจี๊ยบ)

20Dec/19

ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการซัลเฟอร์ไดออกไซค์

สวัสดีปีใหม่ค่ะ มีโปรโมชั่นดี ๆ มาต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 กันค่ะ ✔️ รับตรวจวิเคราะห์สารซัลเฟอร์ไดออกไซค์ ฟรี สำหรับเกษตรกร ผู้ปลุกผัก ผลไม้ หรือผู้ประกอบการส่งออก ผลไม้อบแห้ง เช่น ลำไย มะม่วง 🥭🥦🥬🌶🍌🍅 🔎🔎ตรวจหาสาร KMS (โปรแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์) ที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิต สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0 5526 7000 # 8733 หรือคุณปรารถนา อินบุญรอด โทร. 087Read More…