15Jan/21

เปิดรับสมัครโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564

  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ไม่เกิน 5 ปี ที่กำลังมองหาทุนสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการรับรองให้เป็น Certified Incubator จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ซึ่งกำลังเปิดรับสมัคร ผู้มีความฝันอยากเริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะเพื่อขอทุนสนับสนุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ในระดับ Ideation Incentive Program (IDEA) สนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท และระดับ Incubator Incentive Program (POC)Read More…

14Jan/21

ขอเชิญชวนน้อง ๆ สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครประกวดและแข่งขันโครงการประกวดแผนการตลาดดิจิทัล (U Power Digital Idea Challenge : Season 5) ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้ศึกษา วางแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมกับการลงมือปฏิบัติจริงในมหาวิทยาลัยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับน้องนักศึกษาที่สนใจในด้านการเขียนแผนการตลาด เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ ฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลา แผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล และสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ สนใจสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/35ELsylRead More…

25Dec/20

จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการอบรมโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ( Entrepreneurial Ecosystem Development ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม กระบวนการการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมและคัดเลือก พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกครั้งนี้ได้แก่Read More…

24Dec/20

ร่วมเสวนาเรื่อง“การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์​ ดร.คง​ศักดิ์​ ศรี​แก้ว​ ผู้​อำนวยการ​อุทยาน​วิทยา​ศาสตร์​ภาคเหนือ​ฯ​ เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การเตรียมตัวของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)” ภายในกิจกรรม​ Road Show กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 4 ภูมิภาค​ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2 ณ ประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก​ และได้รับเกียรติจากRead More…

23Dec/20

จัดแข่งขัน “Pitching Idea for Business”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้การจัดแข่งขัน “Pitching Idea for Business” ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่านได้แก่ 1. คุณนัยนาRead More…

23Dec/20

อบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

23Dec/20

ประชุมเรื่อง”แนวคิดการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม”

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิดการออกแบบและการตลาดสร้างสรรค์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” ภายใต้โครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

23Dec/20

ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานโครงการลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

16Dec/20

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Sharing : SiBB

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) : SiBB SustainabiIity for Innovative Startup โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดงาน ภายในงานจะมีการเสวนา Fun failedRead More…

16Dec/20

จัดอบรมในหัวข้อ “ขอ อย. ง่ายนิดเดียว”

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดอบรมในหัวข้อ “ขอ อย. ง่ายนิดเดียว” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการจัดอบรมนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ส่งบุคลากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการยื่นขอ อย. มาเป็นวิทยากรจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณคุณชาติ วิภาสวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ 2. คุณจินดาพร วีระพงษ์ เภสัชกรชำนาญการRead More…