โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่อยู่: โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 ห้อง 203 เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 064-0191411 หรือ 055-267000 ต่อ 9224
e-Mail: sciencepark@psru.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/scienceparkpsru

แผนที่และสถานที่ตั้ง