รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 09-4251-1534
e-Mail :  khongsak@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี

รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ :  08-2407-3516
e-Mail :  chutima_l@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์

รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 09-1026-5335
e-Mail :  bussaba_took@hotmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  เหล่าทองสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โทรศัพท์ : 09-1413-4928
e-Mail :  pronthip.l@psru.ac.th

นางสาวจิตติมา  ปั้นจาด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์)
โทรศัพท์ : 0864068387
e-Mail : jeab12@gmail.com

นางสาวแสงเทียน  ทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์)
โทรศัพท์ : 08-6930-0090
e-Mail :  saengthean.s@psru.ac.th

นางสาวศรินธร  สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่)
โทรศัพท์ : 08-2497-9628
e-Mail : sarinthon.9628@gmail.com

นายธีระวัฒน์  แจ่มอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 06-5759-2527
e-Mail : teerawat1624@gmail.com