รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 094 251 1534
E-mail :  khongsak@psru.ac.th
http://stdb.most.go.th/scientist_detail.aspx?id=11578

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี

รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ :  082 407 3516
E-mail : chutima_l@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์

รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 091 026 5335
E-mail :  bussaba_took@hotmail.com

นางสาวจิตติมา  ปั้นจาด

ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์
(แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์)
โทรศัพท์ : 086 406 8387
E-mail : jeab12@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  เหล่าทองสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่)
โทรศัพท์ : 091 413 4928
E-mail :  pronthip.l@psru.ac.th

นางสาวหทัยกาญจน์ สุขมั่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โทรศัพท์ : 085 149 4794
E-mail : hathaimay15@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีศุภกร  ดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)
โทรศัพท์ :061 919 1598
E-mail : Supakorn14092536@gmail.com

นางสาวโชติรส  พานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานธุรการ)
โทรศัพท์ : 080 086 9882
E-mail : pimzchotiros@hotmail.com

นายนิกร  ฮวดยินดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(แผนงานศูนย์ออกแบบนวัตกรรม)
E-mail : nikornhoudyindee@gmail.com

นายธนากร  เจิมปลั่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : cherry.cacs@gmail.com