เป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) โดยผลักดันการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้กลไกต่างๆ ในการพัฒนาของอุทยานวิทยาศาสตร์