เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และมีระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและทันสมัย