ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

แสดงทั้งหมด

แสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาว …

กิจกรรมของนักศึกษา

แสดงทั้งหมด

ประกาศรางวัลผลการประกวดและแข่งขัน Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ปี 2566

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาว …